17%
169 / 1,000 actions

Every child has the right to a childhood – a time in life to learn, play, grow, develop, and feel safe and protected.

But the world is at a crossroads, and we are heading in the wrong direction.

Globally, more than 700 million children have had their childhoods cut short. A childhood does not end by accident. The world is turning its back on millions of children, just because of who they are and where they live.

Children in Kosovo have the highest under-five mortality rate among all the Balkan countries. Moreover, children with disabilities are among the most disadvantaged, with only 10% of them benefitting from quality services like education, health and social services.

Childhoods around the world are being cut short due to ill health, exposure to violence and war, early marriage, teenage pregnancy, or being forced to leave school to work. And these lost childhoods are a result of choices that exclude children by design or neglect – a key barrier being insufficient, inefficient and unequal public investment in children.

We must act now to change this course. We are therefore urgently calling local and national duty bearers in Kosovo, as well as the public, to ensure that all children, especially children with disabilities, have the right to a full and complete childhood.

Specifically we are asking local and national duty bearers in Kosovo to:

  1. Increase and improve public revenues spent on children, especially children with disabilities, and remove cost barriers to basic services
  2. Change laws and behaviours that are robbing children of their childhood, including children with disabilities 
  3. Guarantee minimum financial security for all children
  4. Ensure all children participate in decision making, especially children with disabilities

Together we are powerful. Let’s stand up for children and ensure that no child is robbed of their childhood.

Sign the petition towards local and national duty bearers in Kosovo and be part of the global movement for a full and complete childhood.


Secili fëmijë ka të drejtë të gëzojë fëmijëri - kohë për lojë, mësim, rritje , zhvillim. Kohë për tu zhvilluar dhe për tu ndjerë i sigurt dhe nën mbrojtje.

Mirëpo, bota është në një udhëkryq, dhe ne kemi marrë drejtimin e gabuar.

Fëmijëritë në mbarë botën po ndërpriten për shkak të shëndetit të ligë, ekspozimit ndaj dhunës dhe luftës, martesës së hershme, shtatzënisë së adoleshentëve, ose nga detyrimi për t’u larguar nga shkolla, për të filluar punën. Kosova në krahasim me vendet e Ballkanit ka shkallën më të lartë të vdekshmërisë së fëmijëve nën moshën 5 vjeç. Për më shumë, fëmijët me aftësi të kufizuara janë ndër grupet që janë disproporcionalisht më të pafavorizuarit, ku vetëm 10% nga ta përfitojnë nga shërbime cilësore duke përfshirë arsimin, shëndetësinë dhe shërbimet sociale.

Ne duhet të veprojmë tani për të ndryshuar këtë drejtim. Për këtë arsye, ne po u bëjmë thirrje të menjëhershme të gjitha shteteve anembanë botës, përfshirë edhe Kosovën, që të sigurojnë që të gjithë fëmijët të gëzojnë të drejtën për një fëmijëri të përmbushur.

Ne, specifikisht kërkojmë nga politikbërësit në nivelin lokal dhe nacional që të:

  1. Rrisin dhe përmirësojnë shpenzimin e të hyrave publike për fëmijët, veçanërisht për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe t’i heqin pengesat financiare për shërbimet bazë
  2. Ndryshojnë ligjet dhe sjelljet të cilat fëmijëve po ua grabisin fëmijërinë, veçanërisht fëmijëve me aftësi të kufizuara
  3. Garantojnë sigurinë financiare minimale për të gjithë fëmijët
  4. Sigurojnë pjesëmarrjen e fëmijëve në vendimmarrje, veçanërisht të fëmijëve me aftësi të kufizuara

Së bashku ne jemi të fuqishëm. Të ngrisim zërin për të drejtat e fëmijëve për tu siguruar që asnjë fëmijëri të mos grabitet.

Nënshkruani peticionin drejtuar udhëheqësve të Kosovës dhe të botës dhe bëhuni pjesë e lëvizjes globale për një fëmijëri të përmbushur.